Reglement

Reglement HuZaVo

Artikel  1 :  Het bestuur.

Het bestuur wordt gekozen uit die leden welke tijdens de algemene ledenvergadering

(hierna te noemen ALV.) aanwezig zijn, dit volgens de bepaling in art. 12 lid 1 van de statuten.

 

Artikel  2 : De leden

De vereniging bestaat uit natuurlijke personen, welke door het bestuur zijn toegelaten, overeenkomstig het bepaalde in art. 4 lid 1 van de statuten.

 

Artikel  3 : Deelname.

Deelname wordt verkregen door een besluit van toelating, door het bestuur genomen na een schriftelijk verzoek van een team.

De inschrijving voor het nieuwe seizoen moet schriftelijk gebeuren voor 01-07 van het betreffende jaar, tevens dient een actuele teamlijst incl. recente pasfoto's , met daarop de namen van minimaal 8 (acht) spelende spelers, in te leveren bij het secretariaat.

Tevens moet ook aan het bepaalde in art. 5 van de statuten zijn voldaan.

De aanmelding van een nieuw team, dient te worden gedaan op een door het bestuur ter beschikking gesteld formulier.

Dit formulier, genaamd teamlijst, dient voor 01-07  van het betreffende speelseizoen,  volledig ingevuld te worden ingeleverd bij het secretariaat van de HuZaVo, incl. de inschrijvingsformulieren , speler.

Het bestuur controleert aan de hand van paspoort c.q. identiteitskaart of de gegevens correct zijn.

Niet op tijd ingeleverde formulieren van zowel een nieuw of een reeds spelend team komen niet voor deelname aan de competitie in aanmerking.

Een nieuw team wordt op een wachtlijst geplaatst, indien er geen rechtstreekse deelname kan plaats vinden.

Elk team maakt deel uit van de vereniging, deze laatste is aangesloten bij de KNVB. 

Alleen de op het formulier vermelde spelers zijn gerechtigd om voor dat team uit te komen.

De teamlijst kan tijdens de competitie gewijzigd c.q. aangevuld worden met spelers welke niet meer dan de helft plus 1 bindende wedstrijden voor een ander team zijn uit gekomen.

Het bestuur kan hiervan op verzoek, indien aantoonbaar, van afwijken.

Een speler mag nooit spelend lid zijn van meerdere bij de vereniging aangesloten teams, ook niet wanneer dat team prestatie speelt.

Uitzondering:

Vereniging met meerdere teams in de competitie mag per ploeg 2 spelers aanduiden om in een hoger of lager team van de eigen vereniging te spelen. Deze spelers zijn kenbaar gemaakt door witte pasjes.

Een speler kan van team veranderen vanaf het einde van de competitie tot 31 augustus van het betreffende jaar, mits aan alle financiele verplichtingen bij het vorige team is voldaan, dit moet worden aangetoond door een verklaring van de penningmeester van het team waarvoor men heeft gespeeld het afgelopen seizoen.

Deelname aan meerdere ploegen zowel binnen als buiten de HuZaVo is niet toegestaan.

Uitzondering Spelregel:

Je mag zo vaak terug spelen op de keeper zo vaak je wilt, de keeper mag de bal dan niet met de handen aanraken en ook niet langer dan 4 seconden in balbezit zijn, over de middellijn mag de keeper langer in balbezit blijven. 

Artikel  4 ; vertegenwoordiging.

Ieder team kiest uit haar midden een vertegenwoordiger, die jaarlijks de te houden ledenvergadering zal bijwonen en daar zijn of haar stem kan uitbrengen.

Bij afwezigheid van deze persoon of diens vervanger, wordt een boete in rekening gebracht.

 Een contactpersoon kan en mag slechts 1 team vertegenwoordigen en dient op de ledenlijst van het betreffende team te staan.

Een contactpersoon of vervanger kan geen bestuurslid van de HuZaVo zijn.

 

Artikel  5 ;  Inschrijfgeld

Elk team ontvangt een voorschotnota met daarop de hoogte van het inschrijfgeld, welke kan worden aangepast tijdens de jaarlijks te houden ledenvergadering.

De voorschotnota, welke wordt uitgereikt tijdens de ledenvergadering, dient voldaan te zijn voor uiterlijk 15-07 van het nieuwe seizoen/jaar,

NIET BETALEN IS NIET SPELEN.

Tevens dient elke speler in het bezit te zijn van een geldige en recente spelerspas.

Deze passen worden centraal vervaardigd door de vereniging.

Er dient rekening gehouden te worden met een minimale levertijd van 5 dagen.

Wanneer een speler wordt aangemeld, ook tijdens de lopende competitie, worden de kosten voor een spelerspas in rekening gebracht, dit buiten de normale contributie en KNVB kosten om.

Wanneer er een team wordt aangemeld worden er aanmeldingskosten in rekening gebracht.

Bij aanmelding van een nieuw team wordt kosten in rekening gebracht, zijnde een borgsom/buffer, welke nadat het team is gestopt, wordt terugbetaald nadat aan alle financiele verplichtingen is voldaan.

Indien een team onder een andere naam verder gaat wordt de borgsom/buffer overgeheveld naar het nieuwe team.

Bij in gebreke blijven van betalingen wordt het betreffende team niet toegelaten tot de competitie. En reeds gemaakte kosten zijn voor rekening van het betreffende team.

 

BETALEN IS INSCHRIJVING, NIET BETALEN IS NIET SPELEN.

 

Artikel  6;  Competitie

De HuZaVo organiseert een competitie waaraan, door elk team dat bij de vereniging is aangesloten kan worden deelgenomen.

Spelers welke deelnemen aan de prestatieve competitie mogen niet deelnemen aan recreatieve competitie of omgekeerd.

De promotie degradatie regeling zal worden bekend gemaakt tijdens de algemene leden vergadering.

De bedoelde competitie wordt gespeeld volgens de KNVB reglementen met betrekking tot Zaalvoetbal, dit met uitzondering van art. 3 van dit huishoudelijk reglement.

In buitengewone gevallen kan de competitieleider besluiten in overleg met betrokkenen af te wijken van het vastgestelde programma.

Uitstel van wedstrijden en/of onderling ruilen van wedstrijden is niet toegestaan.

Een team dat driemaal in een competitie niet opkomt, kan worden uitgesloten van de lopende competitie.

 

Artikel  7 ;  Boetes en strafmaatregelen.

Het aangekondigd, zijnde minstens 48 uur voor aanvang van de wedstrijd, afwezig zijn van een team voor een vastgestelde wedstrijd wordt bestraft met een geldboete, zijnde de zaalhuur en verdere kosten, en 5-0 verlies. Bij een volgende aangekondigde afzegging wordt een additionele geldboete opgelegd, zijnde 25,-. Bij een derde keer wordt deze boete 50,- en 3 punten aftrek. Bij een vierde keer wordt dat 75,- en 3 punten aftrek, enzovoort.

Het onaangekondigd afwezig zijn van een team voor een vastgestelde wedstrijd wordt bestraft met een geldboete, zijnde 25,- , de zaalhuur en verdere kosten, 5-0 verlies en 3 punten aftrek . Bij een tweede keer onaangekondigd afwezig zijn  komt er een boete van 25,- bovenop. Bij een derde keer wordt deze boete 50,-. Bij een vierde keer wordt dat 75,- enzovoort.

Een speler welke de zaal wordt uitgestuurd is automatisch geschorst met onmiddellijke ingang voor de eerstvolgende twee wedstrijden, dit in afwachting van een eventuele uitspraak van de tuchtcommissie van de KNVB.

Onregelmatigheden voor of na de wedstrijd kan leiden tot schorsing van minimaal twee weken van de desbetreffende speler(s), opgelegd door het bestuur.

Het bestuur kan en zal indien nodig spelers en teams uit de competitie nemen in geval van molestaties, dit ongeacht de uitspraak van de tuchtcommissie van de KNVB.

Het opstellen van een niet speelgerechtigde speler leidt tot 5-0 verlies voor het betreffende team .

Wanneer een wedstrijd wordt gestaakt, wordt de tuchtcommissie van de KNVB  hiervan in kennis gesteld, de uitspraak van dit college is bindend.

Wanneer er onregelmatigheden zijn gebeurd tijdens de wedstrijd dient er door de betrokken partijen een rapport  te worden opgemaakt welke binnen 4 dagen in het bezit dient te zijn van de secretaris van de HuZaVo. Wanneer er geen rapport wordt ingeleverd worden de opgelegde kosten door de KNVB vermeerderd met administratiekosten doorberekend aan het betreffende team. Wanneer een wedstrijd wordt gestaakt door de scheidsrechter dient een rapport te worden opgemaakt door de betrokken partijen welke binnen 4 dagen in het bezit dient te zijn van de secretaris van de HuZaVo, wanneer er geen rapport wordt ingeleverd worden de opgelegde kosten door de KNVB vermeerderd met administratiekosten doorberekend aan het betreffende team.

Het niet leveren van een grensrechter wordt bestraft met een boete.

Het wedstrijdformulier dient 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd ingevuld bij de scheidsrechter/tijdwaarnemer ingeleverd te worden.

Ongeacht de boete welke door de tuchtcommissie wordt opgelegd, wordt voor een gestaakte wedstrijd aan het schuldige team een boete opgelegd ter hoogte van werkelijk gemaakte kosten

en drie wedstrijd punten in mindering op het competitieverloop.

Alle boetes , opgelegd door de vereniging aan een team of speler, worden via de penningmeester aan het betreffende team kenbaar gemaakt, de betaling zal via de eindafrekening verwerkt worden.

 

Artikel  8; Kascontrole

De penningmeester houdt een grootboek bij en maakt eens per jaar de balans op van baten en kosten.

De penningmeester legt jaarlijks verantwoording af aan zijn leden betreffende het op dat moment afgesloten boekjaar.

Daarnaast wordt eens per jaar door de penningmeester een begroting opgesteld voor het nieuwe boekjaar .

Alles volgens artikel 15 lid 3a en 3b van de statuten.

 

Artikel 9; Zaal en kleding

Het is verboden de zaal te betreden met sportschoenen, welke ook buiten gebruikt worden.

Alle aanwijzingen die worden gegeven door het personeel van de sporthal moeten worden opgevolgd.

Het bestuur sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor vermissing, diefstal, ongevallen en dergelijke uit.

Elk team dient in de wedstrijd uit te komen in een sporttenue waarvan de kleuren voor aanvang van de competitie zijn medegedeeld aan het bestuur.

Ieder team is verplicht een reserve uitrusting afwijkend van de originele kleur, tot zijn beschikking te hebben.

In een wedstrijd tussen twee teams met dezelfde kleur shirts dient het thuisspelende team een reserve shirt aan te doen.

De aanvoerder van elk team dient herkenbaar te zijn door een aanvoerdersband te dragen.

Tevens dient er een reserve shirt voor de doelman aanwezig te zijn, bij de wisselbank.

 

Artikel  10 ;  Kosten

Alle kosten gemaakt door de vereniging, zoals administratiekosten, boetes e.d. worden op het betreffende team verhaald.

Bij opheffing van een team blijven de leden verantwoordelijk voor eventuele resterende schulden aan de vereniging.

De leden van dit team krijgen alleen toestemming om voor een ander team uit te komen als hij  zijn deel van de resterende schuld betaald heeft.

Deze toestemming dient getekend te worden door de penningmeester van de HuZaVo.

Zie bijlagen: Overzicht kosten administratie, boetes etc.

 

Artikel 11; Slotbepaling.

Voorstellen, mededelingen, aanvragen en dergelijke dienen ten alle tijde schriftelijk c.q. per e-mail te geschieden aan het bestuur.

Punten waarin dit reglement niet voorziet, worden beslist door het bestuur.